Wednesday, February 07, 2001

·´Êͺ¤ÃѺ

Tuesday, February 06, 2001

·´ Êͺ ¤ÃÑé§ áá ÁÕ »Ñ­ ËÒ àÃ×èͧ Font àÅç¡ ¹éÍ ..

áµè ËÅѧ ¨Ò¡ ·Õè á¡é font-family áÅÐ font-size áÅéÇ ¡ç ËÁ´ »Ñ­ ËÒ

[ ¨Ò¡ â˹¡ .. ]
àÃÔèÁ µé¹ ¡Òà ãªé Blogger ¤ÃÑé§ áá .. ¡ç ´Ù àËÁ×͹ ¨Ð ´Õ ¹Ð ..

á»Å¡ á͹´ì Êǹ ´Õ .. ¹èÒ Ê¹ 㨠à»ç¹ ÍÂèÒ§ ÁÒ¡ ..

[ ¨Ò¡ â˹¡ .. ]